Backaplan blir blandstad

0

Under de närmaste 20 åren kommer Backaplan att förvandlas till en tätbebyggd blandstad med handel, bostäder, kultur, kontor, skolor och förskolor, andra verksamheter samt en utvecklad knutpunkt för kollektivtrafiken.

 Det är otroligt spännande att följa utvecklingen av Backaplan och att se planerna förverkligas, säger Pernilla Hallberg på FCH.

Inom programområdet för Backaplan föreslås cirka 7 000 bostäder, 5 000 i den östra delen, och 2 000 i den västra. Området får också totalt cirka 140 000 kvm handel. Den nya bebyggelsen föreslås få formen av kvartersstad med tydliga gränser mellan privat/halvprivat och offentligt, gata och gård. Området får en blandning av bostäder och verksamheter med olika identitet och karaktär. 

Backaplan kommer att utvecklas etappvis över en relativt lång period, cirka 15-20 år. En etappvis utbyggnad innebär att funktioner och kvaliteter tillkommer efter hand.

Området kommer att byggas ut i lugn takt för att de olika delarna ska kunna utvecklas i samverkan. Det finns inga fördelar med att stressa på. Då sker också inflyttning i de olika bostadsområdena successivt vilket också bidrar till en större mix av boende, säger Inger Bergström på stadsbyggnadskontoret som är projektledare för Backaplan.

Parker och grönområden

Det blir en stadsdelspark längs Kvillebäcken och flera bostadsnära parker som ger boendemiljön i området en hög attraktivitet och fyller en viktig funktion för förskolorna och skolorna som är placerade i anslutning. Ett grönt aktivt promenadstråk binder samman parkerna.

Gatunätet består av ett strukturerande huvudnät samt lokalgator. Alla gator blir tillgängliga för all trafik, men strukturen styr trafiken så att olika trafikslag prioriteras på olika gator. Deltavägen blir huvudgata för biltrafik. Större cykelbanor går bland annat längs Hjalmar Brantingsgatan och Swedenborgsgatan, som också utgör ett centralt gångstråk. Backavägen blir ett centralt stråk för kollektivtrafik med framtida spårväg till Brunnsbo. 

Knutpunkter för kollektivtrafik

Det blir två kollektivtrafikknutpunkter vid Backaplan, dels Hjalmar Brantingplatsen med spårväg, buss och metrobuss och dels vid Brunnsbo med tågstation vid Bohusbanan, spårväg, buss och metrobuss. På längre sikt finns även planer på linbana. 

För att binda samman Backaplan med Frihamnen ska stadsmässiga kopplingar skapas via Hjalmar Brantingsgatan. Ytterligare kopplingar för gående och cyklister skapas över Hamnbanan och Lundbyleden. 

Olika detaljplaner

Under de närmaste tre åren genomförs detaljplan 1 som innebär att det byggs en ny fastighet för Coop vid Leråkersmotet. När den är klar kan Coop flytta dit och den gamla fastigheten rivs.

Parallellt med detaljplan 1 pågår arbetet med ett planprogram, en ekonomisk förstudie för Backaplan samt ett ramavtal med ingående exploatörer.

Att utveckla ett område som Backaplan från ett verksamhets- och externhandelsområde till en blandstad är en utmaning som kräver stora investeringar och därför görs en ekonomisk förstudie för programområdet som pågår parallellt med programarbetet

Innan detaljplanen kan antas ska fastighetsnämnden godkänna detaljplanens genomförandekostnad och kommunfullmäktige ha godkänt inriktningsbeslutet avseende ekonomiska konsekvenser samt ramavtal för planprogrammet Backaplan.

– Inriktningsbeslutet tas upp i kommunfullmäktige i mars och därefter i byggnadsnämnden. Sedan kommer vi att ha ett startmöte och påbörja arbetet med detaljplan 2 som kommer att pågå i tre år. Därefter är det dags för byggstart för detaljplan 2, säger Inger Bergström.

Illustration: WhiteArkitekter

Länk här.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.